Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD: Algemene voorwaarden Park Plus Schiphol

Voorwaarden Park Plus Schiphol / totaal 6 pagina’s.

Artikel 1:- Begripsbepalingen

1.1. Park Plus Schiphol is onderdeel van DMIA Capital

1.2. Klant: degene die bij Park Plus Schiphol een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. Park Plus Schiphol

1.3. Parkeerperiode: de vooraf in de reservering aangegeven periode door de klant, wanneer het voertuig moet worden geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Artikel 2: De parkeerfaciliteit

2.1. De klant kan door het maken van een boeking bij Park Plus Schiphol waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats t.b.v. Park Plus Schiphol reserveren.

2.2. De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te parkeren.

2.3. Voor deze parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd.

2.4. Park Plus Schiphol heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

2.5. Park Plus Schiphol heeft het recht voertuigen te verplaatsen naar andere parkeerlocaties indien zij dat nodig acht c.q bij overboeking en beschikbaarheid van parkeerplekken. LET OP: op elk gewenst tijdstip tijdens de parkeerperiode.

2.6. Park Plus Schiphol heeft het recht om indien de verkeersveiligheid dat vraagt een andere route te rijden met het voertuig.

2.7. Park Plus Schiphol is nooit te nimmer aansprakelijk voor extra parkeerkosten, extra gereden kilometers of het missen van een vlucht door welke oorzaak dan ook.

2.8 Park Plus Schiphol biedt alleen binnen parkeerfaciliteiten aan. Deze faciliteiten zijn alleen toegankelijk voor personenwagens. Niet elk bus past veilig door de ingang van een parkeergarage heen. Indien een klant toch zijn bus wil inleveren en later blijkt dat het niet lukt. Is Park Plus Schiphol gerechtigd dit voertuig op een willekeurige parkeerlocatie te parkeren. Park Plus Schiphol zal zijn best doen een niet vrij toegankelijk parkeerterrein te vinden.

Artikel 3 – Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

3.1. De reiziger dient te betalen voor de afloop van zijn parkeerperiode. Er kan op de locatie niet contant afgerekend worden.

3.2. Park Plus Schiphol behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen.

3.3. Door te reserveren via de website Park Plus Schiphol gaat u akkoord met ons kortingsbeleid. Park Plus Schiphol zal u maximaal 6x per jaar per email een aanbieding doen toekomen. Wilt u geen aanbiedingen ontvangen kunt u de ontvangen e-mail met ”nee” beantwoorden.

3.4 Indien de klant een onjuiste boeking gemaakt heeft. Door het invullen van een onjuist tijdstip, onjuiste aankomstdag of een verkeerd vluchtnummer zal Park Plus Schiphol een extra bedrag facturen van € 75,00 voor het inhuren van niet ingepland personeel.

3.5 U kunt uw reservering onbeperkt veranderen en u betaalt geen extra kosten. Ondanks dat wet ”koop op afstand” voor diensten zoals reizen, vervoer of vrijetijdsbesteding niet van toepassing is. Bieden we onze klanten toch een 7 dagen herroepingsrecht aan. Dat betekent dat u binnen 7 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. U ontvangt dan uw aankoopbedrag terug op uw rekening.

LET OP: U bepaalt bij Park Plus zelf wanneer u de reservering activeert door het doen van de betaling. Kiest u ervoor de boeking te activeren door het betalen van uw parkeerboeking en zijn de 7 dagen herroepingsrecht verlopen kunt u deze nog wel kosteloos annuleren. U ontvangt dan een parkeertegoed van het volledige betaalde aankoopbedrag met een geldigheidsduur van 2 jaar. U ontvangt dus niet het aankoopbedrag terug op uw rekening.

Artikel 4: Parkeren, retourneren en klachten

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan de medewerker van Park Plus Schiphol

4.2. Retourneren: De klant dient Park Plus Schiphol op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van het parkeercontract en eventueel bij twijfel een geldig legitimatiebewijs die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan.

4.3. Park Plus Schiphol behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Park Plus Schiphol behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

4.4. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Park Plus Schiphol heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Park Plus Schiphol kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen wel per case onderzoeken of Park Plus Schiphol over zal gaan tot het betalen van een compensatiebedrag.De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

4.5. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Park Plus Schiphol geen wachtgeld in rekening gebracht.

4.6. Klachten: over de dienstverlening van Park Plus Schiphol dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig zo spoedig mogelijk gemeld worden per e-mail naar info@parkerenvaletschiphol.nl Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: Verplichtingen klant.

Klant is gehouden:

5.1 Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Park Plus Schiphol zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verwijderen van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Park Plus Schiphol geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Park Plus Schiphol opdracht heeft gegeven. De klant is gehouden dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

5.2 Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is. Verplicht volledige cascoverzekering inclusief diefstal.

5.3 Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig moeten direct op Schiphol aan de chauffeur, die het voertuig terugbrengt, kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt. Vermeende schades moeten dus direct op Schiphol gemaild worden naar info@parkerenvaletschiphol.nl. Bij het verlaten van de luchthaven Schiphol vervalt het recht op reclamatie.

Heeft u geen telefoon met mobiele data kunt u mailen met het zakelijke toestel van de chauffeur. Tevens in deze e-mail graag de foto’s van de schade.

5.4. U bent verplicht om het instructie boekje in uw dashboardkastje van uw auto te laten.

5.5 Tevens bent u verplicht om ervoor te zorgen dat u een reservewiel of thuiskommer in uw auto aanwezig is.

5.6 Park Plus Schiphol is niet aansprakelijk voor schade aan draaiende onderdelen wielen en velgen vallen hier ook onder.

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden Park Plus Schiphol

6.1.Park Plus Schiphol is verplicht en bevoegd de auto van de klant te parkeren en in deze te rijden.

6.2. De Park Plus Schiphol medewerker is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

6.3. Park Plus Schiphol is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

6.4. Park Plus Schiphol is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.

6.5. Park Plus Schiphol verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (parkeergarages in Hoofddorp, Aalsmeer, Amstelveen, Schiphol).

6.6. Park Plus Schiphol verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke en nette wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

6.7 Park Plus Schiphol is ten allen tijden bevoegd de auto van de klant te verplaatsen naar andere parkeerlocaties indien Park Plus Schiphol dat nodigt acht.

Artikel 7: Extra verzekering

Verzekeringsvoorwaarden Park Plus Schiphol:

Uw auto moet wel volledig casco verzekerd zijn om gebruik te maken van onze parking. U parkeert anders onrechtmatig en vervallen de verzekeringsvoorwaarden.

  • Bij schadegevallen onder de €750,- herstellen wij de schade aan uw voertuig, dit gaat niet via uw autoverzekering.
  • Bij schadegevallen boven de €750,- vergoeden wij het eigen risico en het verval in premie op uw autoverzekering. ( Maximaal 2 jaar)

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen) van de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Park Plus Schiphol is Park Plus Schiphol slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat. Onverminderd het bepaalde in artikel in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Park Plus Schiphol in de basis niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonusmalus korting op de autoverzekering van de klant.

8.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel sluit Park Plus Schiphol aansprakelijkheid uit ter zake van diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

8.4. De klant vrijwaart Park Plus Schiphol tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Park Plus Schiphol verrichte werkzaamheden.

Artikel 9: Privacy beleid Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Park Plus Schiphol

Door gebruik te maken van de diensten die Park Plus Schiphol u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Park Plus Schiphol gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, woonadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door Park Plus Schiphol

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Park Plus Schiphol hiertoe overgaan. Voor het aanpassen en of annuleren van een boeking kunt u contact opnemen met info@parkerenvaletschiphol.nl Dit geldt tevens voor het verwijderen van persoonlijke gegevens. Opslag en beveiliging gegevens: Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klantendatabase van Park Plus Schiphol. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Park Plus Schiphol voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Deze Privacy Policy is effectief vanaf 01-06-2017

Park Plus Schiphol behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.

Artikel 10: Slotbepaling

10.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Park Plus Schiphol en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Park Plus Schiphol is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

10.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Deze Algemene voorwaarden is effectief vanaf 01-11-2017  versie 1.1 / Nieuwe Algemene voorwaarden 26/11/2017 versie 1.2